Tesla và lỗ hỏng an ninh mạng

Tesla bị tấn công an ninh mạng như thế nào?

Hacker, có thể do ngông cuồng hay được tiếp tay bởi tội phạm, sẽ xâm nhập vào mạng lưới trên xe thông qua Bluetooth, phần